KKO 2023:83 – Turvaamistoimi ja kilpailukieltosopimus

Työntekijä siirtyi uudelle työnantajalle kilpailukiellon aikana

Korkein oikeus antoi vuoden 2023 lopussa ennakkopäätöksen koskien työsopimuksessa ollutta kilpailukieltoa ja turvaamistoimea. Tapauksessa työntekijä oli irtisanonut työsopimuksensa ja irtisanomisajan päättymisen jälkeen aloittanut työt välittömästä toisen työnantajan palveluksessa toimitusjohtajana. Työntekijän työsopimuksessa oli ollut kilpailukieltoa koskeva ehto. Ehdon mukaan työntekijä sitoutui työsuhteen aikana ja 12 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä olemaan ottamatta tai harjoittamatta välittömästi tai välillisesti työnantajan ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa, jos työsuhde päättyi tai päätettiin työntekijästä johtuvasta syystä.

Työntekijän siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen entinen työnantaja vaati, että työntekijää kielletään sakon uhalla toimimasta toisen yhtiön palveluksessa. Turvaamistoimihakemuksessa vaadittiin, että työntekijää kielletään 200 000 euron sakon uhalla rikkomasta osapuolten väliseen työsopimukseen sisältynyttä kilpailukieltoehtoa ja toimimasta muun ohella kyseisen työnantajan palveluksessa, johon työntekijä oli siirtynyt. Työnantaja perusti vaatimuksensa oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ään.

Sovellettava lainsäädäntö ja ratkaistavat kysymykset

Korkeimmassa oikeudessa oli kysymys siitä, oliko työnantajalla sellainen oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa edellytetty oikeus, jonka turvaksi on mahdollista määrätä turvaamistoimi. Korkein oikeus arvioi, että työnantajalla oli työntekijää vastaan sellainen oikeus, joka voitiin vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n 1-4 kohdissa tarkoitetulla ratkaisulla. Korkein oikeus arvioi, että turvaamistoimen tutkimiselle ei ollut estettä, koska se arvioi, että kilpailukieltosopimusta koskevassa pääasiassa työntekijää olisi mahdollista kieltää rikkomasta kilpailukieltoehtoa. Tarkemmin korkein oikeus arvioi, että:

Kilpailukieltosopimusta koskevan sääntelyn yhtenä keskeisenä tarkoituksena on antaa suojaa työnantajan liikesalaisuuksille tilanteessa, joissa on erityisen painavia syitä estää työnantajan toiminnan kannalta tärkeiden tietojen siirtyminen työntekijän kautta kilpailevaa liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle tai työntekijää hyödyntämästä tätä tietoa omassa liiketoiminnassaan.

Jos työnantajan mahdollisuudet reagoida rajoittuisivat pelkästään entiseltä työntekijältä jälkikäteen haettaviin rahallisiin korvauksiin eikä työnantajalla olisi mitään mahdollisuutta puuttua itse sopimuksen vastaiseen toimintaan, heikentäisi tämä merkittävästi sääntelyn keskeisten tavoitteiden toteutumista.

Kilpailukiellosta on säädetty tarkkarajaisesti ja työsopimuslain mukainen työntekijän suojeluperiaate huomioon ottaen perustuslain 18 §:n 1 momentissa turvattu oikeus työhön ja elinkeinovapauteen ei myöskään muodosta estettä kilpailukieltosopimuksen vastaisen toiminnan kieltämiseen.

Korkein oikeus arvioi, että oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n sanamuoto ja lain perustelut osoittavat yleisen turvaamistoimen soveltamisalan olevan laaja eikä niiden perusteella voida katsoa tarkoitetun, että kilpailukieltosopimuksen rikkomista koskevat tilanteet jäisivät säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle. Korkein oikeus totesi, että liikesalaisuuksien suojan vaarantavaa kilpailevaa toimintaa on pidetty lain perusteluissa nimenomaisena esimerkkinä tilanteesta, johon turvaamistoimella voidaan puuttua.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätös

Korkein oikeus päätyi siihen, että työsuhteen alkaessa tai sen aikana tehty kilpailukieltosopimus ei muodosta poikkeusta pääsääntöön, jonka mukaan sopimusvelvoitteen rikkominen voidaan tuomiolla kieltää ja joka voi johtaa pääasiassa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun ratkaisuun. Näin ollen ei ole estettä myöskään määrätä saman oikeuden turvaksi oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaista turvaamistoimea. Korkein oikeus katsoi ennakkopäätöksessään, että turvaamistointa koskevan vaatimuksen tutkimiselle ei ollut estettä.

Koko ratkaisuun voi tutustua täällä.

18.1.2024

Tags: , , , , ,


Ota yhteyttä