Joustotyöaika pähkinänkuoressa

Joustotyöaika uutena työaikamuotona

1.1.2020 voimaan tulleen työaikalain myötä työnantajille ja työntekijöille mahdollistettiin täysin uudenlaisen työaikamuodon, joustotyöajan, käyttöönotto. Joustotyöajan tarkoituksena on vastata muuttuneisiin työajan jouston tarpeisiin erityisesti vaativassa asiantuntijatyössä.

Joustotyöajan käyttöönoton edellytyksenä on osittainen työaika-autonomia, sillä vähintään puolet työntekijän työajasta tulee olla sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää. Näin ollen kyseeseen tulevat tehtävät, jotka eivät ole pääasiallisesti sidottuja tiettyyn vuorokaudenaikaan, viikonpäivään taikka työntekopaikkaan. Joustotyöajan pääasiallisena soveltamisalana on lain esitöiden mukaan tietotyö, jonka ydinsisältönä on tiedon vastaanottaminen ja käsittely sekä uuden tiedon tuottaminen. Joustotyöajan käyttäminen on kuitenkin mahdollista myös muunlaisessa työssä, kunhan työ ei ole sidottu määrättyyn aikaan tai työn tekemisen paikkaan. Edellä mainitusta johtuen joustotyöaika ei siten sovellu esimerkiksi perinteiseen asiakaspalvelutyöhön tai kassatehtäviin, jossa sekä työaika että työskentelypaikka on tyypillisesti työnantajan toimesta ennalta määrätty.

Osittainen työaika-autonomia ei tarkoita, etteikö työnantaja voisi seurata työntekijän työaikaa tai asettaa työhön liittyviä tavoitteita. Päinvastoin, koska joustotyöaikaa noudattava työntekijä kuuluu työaikalain soveltamisalan piiriin, on työnantajalla lähtökohtaisesti lakiin perustuva velvollisuus seurata työhön käytettyä aikaa sekä lepoaikojen toteutumista. Kyse on siitä, että työn tekeminen voi ajoittua ja sijoittua pääasiassa työntekijän määräämällä tavalla. Työajan seurannan ohella työnantaja voi siten määritellä työntekijän tehtävät ja asettaa myös työn tekemiseen ja suorittamiseen liittyviä tavoitteita.

Joustotyöaika perustuu aina työsopimusosapuolten sopimukseen, eikä työnantaja sen paremmin kuin työntekijäkään voi päättää joustotyöaikaan siirtymisestä yksipuolisesti. Joustotyöaikaa koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti ja sopimusehto on molemmin puolin irtisanottavissa.

13.1.2020

Tags:


Ota yhteyttä