Mitä on epäasiallinen kohtelu ja miten siihen tulisi puuttua?

Työnantaja toimivan työyhteisön turvaajana

Epäasiallinen kohtelu ei kuulu toimivaan työyhteisöön. Työnantajan velvollisuutena on suojella työntekijöitä terveydellisiltä vaaroilta työssä ja terveydellistä vaaraa voi aiheuttaa esimerkiksi työntekijän joutuminen epäasiallisen kohtelun kohteeksi. Työnantajalla on paitsi työsopimuslaista niin myös mm. työturvallisuuslain määräyksistä johtuva velvollisuus puuttua epäasialliseen kohteluun työpaikalla.

Työsopimuslain 3 §:n mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta niin kuin työturvallisuuslaissa säädetään. Työturvallisuuslain 8 §:ssä säädetään työnantajan yleisestä huolehtimisvelvoitteesta, jonka mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työturvallisuuslain 28 §:n mukaan ”Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.”

Mikä on epäasiallista kohtelua?

Epäasiallisen kohtelun käsitettä ei ole määritelty laissa tarkemmin. Epäasiallinen kohtelu voi ilmetä useilla eri tavoilla kuten nimittelynä, epäasiallisena arvosteluna, vähättelynä, syrjimisenä, huomioitta jättämisenä, ahdisteluna tai fyysisen koskemattomuuden loukkaamisena. Työntekijä voi kokea epäasiallista kohtelua työssään niin kollegan, esimiehen kuin asiakkaankin taholta.

Se, onko kysymys laissa tarkoitetusta häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta, tulee arvioitavaksi kussakin yksittäistapauksessa erikseen. Ottaen huomioon, että häirinnän tai epäasiallisen kohtelun edellytetään aiheuttavan haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle, voidaan menettelyltä kuitenkin edellyttää jonkinlaista toistuvuutta tai jatkuvuutta. Satunnainen huono käytös ei siten yleensä ole vielä työturvallisuuslain tarkoittamaa epäasiallista kohtelua, vaikka työnantaja voikin puuttua varoituksin tai huomautuksin myös tällaiseen epäasialliseen käytökseen.

Epäasiallisen kohtelun noustessa työyhteisössä esille kyse on usein työntekijän subjektiivisesta loukatuksi tulemisen tuntemuksesta. Epäasiallisen kohtelun mittapuuna ei kuitenkaan voida käyttää ainoastaan työntekijän henkilökohtaista kokemusta vaan arvioinnilta voidaan edellyttää myös tiettyä objektiivisuutta. Työntekijä voi kokea epäasialliseksi kohteluksi esimerkiksi sen, että esimies antaa hänelle määräyksiä, joista työntekijä ei pidä. Samoin epäasialliseksi voidaan kokea esimerkiksi varoituksen antaminen tai työhön liittyvien ongelmien käsitteleminen. Kyse ei kuitenkaan ole laissa tarkoitetusta epäasiallisesta kohtelusta vaan työnantajan normaalista työnjohto- ja valvontavaltaan kuuluvasta määräysvallasta, ellei siihen liity muuta epäasiallista kohtelua.

Miten epäasialliseen kohteluun tulisi puuttua?

Epäasiallisesta kohtelusta tiedon saatuaan työnantajan on ryhdyttävä viipymättä käytettävissään oleviin toimenpiteisiin epäkohdan poistamiseksi. Tieto voi tulla esimerkiksi työterveyshuollon kautta, luottamusmieheltä, kollegalta, työsuojeluvaltuutetulta, työnantajan edustajalta tai työntekijältä itseltään.

Epäasiallista kohtelua koskeviin ilmoituksiin on aina syytä suhtautua vakavasti ja tapahtumien kulku sekä kaikkien asiaan osallisten näkemykset on hyvä selvittää tarkoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Asiaa selvitettyään – ja myös selvittelyn aikana – työnantajan on noudatettava johdonmukaisia toimia ja ratkaisuja suhteessa työntekijöihinsä. Asian käsittelyn jälkeen on hyvä järjestää seurantapalaveri, jossa varmistutaan siitä, että epäasiallinen kohtelu ei ole toteutettujen toimenpiteiden jälkeen jatkunut.

Työnantajalla ei aina ole mahdollisuuksia puuttua tehokkaasti epäasialliseen kohteluun esimerkiksi silloin, kun epäasiallista kohtelua kohdistetaan työntekijään asiakkaan taholta. Tällöinkin tilanteita tulisi pyrkiä selvittämään esimerkiksi käsittelemällä tapauksia työyhteisössä ja antamalla opetusta ja ohjausta työntekijöille näitä tilanteita varten.

Epäasialliseen kohteluun puuttumisen laiminlyönti voi johtaa niin rikosoikeudelliseen kuin vahingonkorvausoikeudelliseenkin vastuuseen, minkä vuoksi ongelmatilanteisiin on hyvä puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tehokkaasti. Terve ja hyvin toimiva työyhteisö on välttämätön edellytys menestyvälle liiketoiminnalle ja tästäkin syystä työyhteisön hyvinvoinnista on tärkeä pitää hyvää huolta.

28.2.2022

Tags: , ,


Ota yhteyttä