Työlainsäädännön määräaikaisten muutosten voimassaolo päättynyt

Koronaviruspandemian vuoksi työlainsäädäntöön tehtyjen tilapäisten muutosten voimassaolo päättyi 31.12.2020. Muutosten voimassaolon päätyttyä sovelletaan 1.1.2021 alkaen jälleen ennen väliaikaisten muutosten voimaantuloa voimassa ollutta lainsäädäntöä.

Lomautusmenettely

Koronaviruspandemian vuoksi lomautusprosessia nopeutettiin useilla tavoilla. Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden vähimmäiskestoaikaa lyhennettiin ensinnäkin viiteen päivään. Samassa yhteydessä lomautusilmoitusaika, eli työntekijälle lomautuksesta ennen sen alkamista annettavan ilmoituksen antamisaika lyhennettiin viiteen päivään. Lain tilapäisten muutosten voimassaolon päätyttyä lomautusta koskevia yhteistoimintaneuvotteluita tulee jälleen käydä tilanteen mukaan vähintään joko 14 päivää tai 6 viikkoa. Samoin lomautusilmoitusaika piteni jälleen 14 päivään.

Takaisinottovelvollisuus

Työsopimuslain mukaan työnantajan on tarjottava taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla irtisanomalleen, TE-toimistossa työnhakijana olevalle entiselle työntekijälleen työtä, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä tietyn ajanjakson kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Koronaviruspandemian vuoksi tämän takaisinottovelvollisuuden kestoaikaa pidennettiin väliaikaisesti 9 kuukauteen. Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee niitä työntekijöitä, joille on annettu irtisanomisilmoitus poikkeussäännöksen voimassaolon aikana, vaikka työsuhde päättyisikin vuoden 2021 puolella. Väliaikaisen säännöksen voimassaoloajan päätyttyä takaisinottoaika on jälleen työntekijän työsuhteen kestosta riippuen joko 4 tai 6 kuukautta.

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen

Työsopimuslain väliaikaiset säännökset ovat sallineet työnantajien lomauttaa määräaikaisia työntekijöitä samoin edellytyksin kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskenteleviä työntekijöitä. Väliaikaisen säännöksen voimassaolon päätyttyä työnantajan on jälleen mahdollista lomauttaa määräaikainen työntekijä ainoastaan silloin, kun tämä työskentelee vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi töissä.

Työsopimuksen purkaminen koeajalla

Työnantajalla on koronaviruspandemian vuoksi säädettyjen väliaikaisten säännösten perusteella ollut oikeus purkaa työntekijän työsopimus koeajan kuluessa myös työsopimuslain tarkoittamilla taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. Tammikuun alusta lukien myös tämän poikkeussäännöksen voimassaolo on päättynyt. Nyt voimassa olevan työsopimuslain mukaan työsopimus voidaan purkaa koeajan kuluessa molemmin puolin, kunhan purkamisen perusteena ei ole syrjivä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallinen syy. Koska koeajan tarkoituksena on antaa sopimusosapuolille mahdollisuus arvioida sitä, täyttääkö työsuhde osapuolten sille asettamat ennakko-odotukset, ei työnantajaa koskevia tuotannollisia tai taloudellisia perusteita ole pidettävä laillisina koeaikapurun perusteina.

12.1.2021

Tags: , , , , ,


Ota yhteyttä