Yhdenvertaisuuslain muutokset 1.6.2023

Yhdenvertaisuuslakia uudistettiin kesäkuun alussa. Myös tasa-arvolautakunnasta annettua lakia, yhdenvertaisuusvaltuutetusta annettua lakia sekä työsuojelun valvontalakia uudistettiin samalla kertaa. Työnantajiin vaikuttavat mm. seuraavat muutokset.

-Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista eri syrjintäperusteet huomioon ottaen ja myös työhönotossa

Yhdenvertaisuuslain 7 §:n 1 momentin mukaan (muutos kursiivilla): ”Työnantajan on eri syrjintäperusteet huomioon ottaen arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työhönotossa ja työpaikalla. Työnantajan on työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.”

Lain perustelujen (HE 148/2022 vp) mukaan täsmennysten tarkoituksena on pykälän selkeyttäminen, ei nykyisen oikeustilan muuttaminen. Pykälässä ei edelleenkään tarkemmin määritellä, minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä edistämisvelvollisuus edellyttää. Tarvittavien toimenpiteiden laatuun ja laajuuteen vaikuttavat yhtäältä työpaikan tarpeet ja toisaalta käytettävissä olevat voimavarat.

-Työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelman tulee jatkossa sisältää yhdenvertaisuusarvioinnin johtopäätökset

Velvoite on työnantajalle uusi. Yhdenvertaisuussuunnitelman tulee olla päivitetty uudistuksessa vaaditulla tavalla 1.6.2025, jos päivittäminen on tarpeen. Yhdenvertaisuuslain 7 § 2 momentin mukaan (muutos kursiivilla):

”Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Lisäksi suunnitelman tulee sisältää selvitys 1 momentissa tarkoitetun arvioinnin johtopäätöksistä. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.”

Käytännössä työnantajan täytyy tehdä arvioinnin perusteella johtopäätökset tarvittavista toimenpiteistä syrjinnän ehkäisemiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Selvityksessä on kerrottava, miten arvioinnin johtopäätöksiin on työpaikalla päädytty. Lain perustelujen mukaan työnantajan tulisi johtopäätöksissä tunnistaa kyseisen työpaikan tarpeet yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä mahdolliset ongelmat yhdenvertaisuuden toteutumisessa.

-Yhdenvertaisuusvaltuutettu valvoo jatkossa yhdenvertaisuuslain noudattamissa myös työelämässä

Sekä työsuojeluviranomaiset että yhdenvertaisuusvaltuutettu voivat puuttua yksittäisiin syrjintätapauksiin työelämässä. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on mahdollisuus antaa perusteltu kannanotto yhdenvertaisuuslakia koskevassa asiassa. Kannanotto ei ole juridisesti sitova.

-Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivaltaa muutettiin

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalla on oikeus antaa yhdenvertaisuusvaltuutetun pyynnöstä lausunto työelämää koskevasta lain tulkinnan kannalta merkittävästä asiasta, jollei asia koske työ- tai virkaehtosopimuksen tulkintaa.

-Työsuojeluviranomaisella on jatkossa oikeus antaa työnantajalle kehotus korjata toimintaansa liittyen työnantajan velvollisuuteen arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta

Kehotusta voidaan tehostaa uhkasakolla. Aiemmin työsuojeluviranomaisen oli mahdollisuus antaa työnantajalle pelkästään toimintaohje, jos se katsoi työnantajan laiminlyövän yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitetta. ’’

Lain perustelujen mukaan kehotuksen antaminen tulee kyseeseen olennaisista ja merkittävistä puutteista. Hallituksen esityksessä on myös todettu, että kehotus ei tule kyseeseen, jos yhdenvertaisuuden arvioinnissa on puutteita, mutta työnantaja on toteuttanut toimenpiteitä syrjinnän ennaltaehkäisemiseksi ja muutoin aktiivisesti edistänyt yhdenvertaisuutta.

-Kohtuullisia mukautuksia koskeva uudistus

Yhdenvertaisuuslain säännöksiä täsmennettiin myös häirintää ja vammaisten työntekijöiden kohtuullisia mukautuksia koskien.

Kaikista muutoksista löytyy laajemmin tietoa lain perusteluista. HE 148/2022 – Hallituksen esitykset – FINLEX ® 

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Etusivu – Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus ja syrjintä – Tyosuojelu.fi – Työsuojeluhallinto

 

Tags: , , , , ,


Ota yhteyttä