Palvelut

Oikeudenkäyntipalvelut ja työoikeudellinen neuvonta

Työsuhdejuristit Oy on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tytäryhtiö, joka tarjoaa työnantajille oikeudellista apua ja asiantuntemusta kaikissa työoikeuteen liittyvissä asioissa. EK:n jäsenet saavat palvelumme jäsenhintaan.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa:

  • avustaminen oikeudenkäynneissä riita- ja rikosasioissa
  • avustaminen käräjäoikeuksissa, hovioikeuksissa, korkeimmassa oikeudessa ja työtuomioistuimessa
  • sovintoneuvottelut
  • työoikeudellinen neuvonta (mm. työsopimuslaki, vuosilomalaki, yhteistoimintalaki, työaikakysymykset, työsopimuksen päättämisperusteet, työsuhteen ehtoihin liittyvät asiat)
  • asiakirjojen laadinta (mm. työsopimukset, työsuhteen päättämissopimukset)
  • vastausten laatiminen työnantajille osoitettuihin työoikeudellisiin vaatimuksiin
  • muu päivittäinen tuki HR-asioissa
  • avustaminen erilaisissa prosesseissa (mm. työrikosasioiden esitutkinta, muutosneuvottelut)

Voit olla meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä. Yhteydenotto ei sido mihinkään. Voit soittaa meille 09 420 20, lähettää sähköpostia tyosuhdejuristit@ek.fi tai olla yhteydessä suoraan asiantuntijoihimme.

Asiantuntijamme

Oikeudenkäynnit ja muut riidanratkaisut

Juristimme avustavat asiakkaitamme oikeudenkäynneissä yleisissä tuomioistuimissa sekä  työtuomioistuimessa, työoikeudellisissa riita- ja rikosasioissa. Tarjoamme apua myös muissa riidanratkaisutilanteissa, kuten esimerkiksi tuomioistuinsovitteluissa sekä välimiesmenettelyissä.

Työsuhderiidat

Tyypillisimpiä riita-asioita ovat etenkin työsuhteiden päättämiset, kuten irtisanomistilanteet (sekä henkilökohtaisiin perusteisiin että tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin nojaten), työsuhteen purkamiset sekä koeaikapurut.

Muut työsuhderiitatilanteet koskevat usein palkkauserimielisyyksiä, ylityökorvauksia, kilpailukieltoja tai työsopimuksiin ja työehtosopimusten tulkintaan liittyviä erimielisyyksiä. Lisäksi avustamme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa sekä työrikosten, kuten esimerkiksi työturvallisuusrikosten ja työsyrjinnän selvittämisessä.

Kaikki juristimme ovat luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia ja työsuhderiitoihin perehtyneitä prosessijuristeja. Omien juristiemme lisäksi käytettävissämme on myös EK:n laaja asiantuntijaverkosto.

Yhteydenottolomake

Konsultointi

Työsuhderiitaan voidaan usein löytää ratkaisu ennen kuin riita siirtyy oikeudenkäyntiasteelle.

Neuvomme ja konsultoimme laajasti erilaisissa työsuhteita, sopimuksia ja vastuita koskevissa kysymyksissä. Näitä ovat muun muassa yt-neuvottelut, liikkeen luovutukset, työaikamallit, työsopimusmallit (työntekijöiden, toimihenkilöiden, asiantuntijoiden ja johtajien sopimukset), salassapito- ja kilpailukieltosopimukset, työnantajan ohjeistukset ja muut työnantajan vastuukysymykset.

Yhteydenottolomake

Esimerkkejä riita-asioista

Työsuhdejuristit Oy:n lakimiehet ovat auttaneet asiakkaita muun muassa seuraavissa riitatapauksissa:

Erimielisyydet palkkasaatavista

Syrjintä

Yt-menettelyyn liittyvät riidat

Työsuhteen päättäminen

Esimerkkejä konsultoinnista

Työsuhdejuristit Oy:n lakimiehet ovat konsultoineet asiakkaita muun muassa seuraavissa tilanteissa:

Henkilöstön uudelleensijoitus

Liikkeenluovutus

Työsopimuskonsultointi

Yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut

Työsuhteen irtisanominen

Riitatapausten ABC

Työriita-asioiden tyypillisimmät vaiheet ja miten niihin kannattaa reagoida.

A

Selvityspyyntö / vaatimuskirjelmä

Ensimmäinen merkki työriita-asiasta on usein selvityspyyntö tai vaatimuskirjelmä. Vaatimuskirjelmä sisältää monesti myös korvausvaatimuksen. Vaaditut korvaussummat vaihtelevat usein kymmenistä tuhansista jopa satoihin tuhansiin euroihin.

Sillä, miten työnantaja vastaa selvityspyyntöön tai vaatimuskirjelmään, on usein valtava merkitys riita-asian jatkokäsittelyn kannalta.

B

Kanne

Jos työnantajan kohdassa A esittämä vastaus ei tyydytä irtisanottua työntekijää tai jos sopimusneuvottelut eivät onnistu, työntekijä nostaa kanteen tuomioistuimessa.

Kanteeseen vastaaminen vaatii syvällistä osaamista työsuhdejuridiikasta ja prosessioikeudesta. Siksi viimeistään tässä vaiheessa on suositeltavaa ottaa mukaan lakia tunteva oikeudellinen avustaja.

C

Pääkäsittely

Mikäli työriita etenee pääkäsittelyvaiheeseen asti, asia käydään suullisesti läpi tuomioistuimessa. Käsittelyjen kesto vaihtelee tapauksen luonteesta, paikkakunnasta ja muista tekijöistä riippuen, mutta ratkaisu saadaan yleensä noin kuukauden kuluessa pääkäsittelystä.

Oikeudenkäynti on molemmille osapuolille sekä taloudellinen- että maineriski. Lisäksi oikeudenkäyntiprosessi voi viedä paljon aikaa.