Erimielisyydet palkkasaatavista

Palkkasaatavia koskevat erimielisyydet voivat liittyä esimerkiksi tilanteisiin, joissa työntekijä katsoo saaneensa muihin työntekijöihin nähden liian pientä palkkaa syrjinnän johdosta tai joissa työntekijä katsoo, että työnantaja on muutoin jättänyt suorittamatta hänelle laista tai työehtosopimuksesta johtuvia saatavia, kuten peruspalkkaa, lomapalkkaa, irtisanomisajan palkkaa, vuorotyölisiä, pyhälisiä tai muita työn luonteeseen liittyviä palkanlisiä.

Esimerkki: Ylityökorvaukset

Henkilö A on työskennellyt palveluvastaavana Yhtiö B:n palveluksessa. A:n työsuhteessa on noudatettu työaikalakia ja A:n työsopimuksen kirjausten mukaan ylitöiden tekemisen on tullut perustua aina työnantajan aloitteeseen tai siihen on tullut olla kulloinkin esimiehen erillinen lupa.

A on katsonut, että hän ei ole voinut suoriutua suuren työtaakan johdosta työsopimuksen mukaisista tehtävistään ylityötunteja tekemättä. Ylitöiden tekeminen ei ole perustunut työnantajan pyyntöön, eikä A ole pyytänyt ylitöilleen esimiehensä lupaa, minkä johdosta A:lle ei ole suoritettu ylityökorvauksia.

A:n näkemyksen mukaan ylitöiden tekeminen on tullut esimiehen tietoon ja esimies on vähintäänkin hiljaisesti hyväksynyt ylitöiden tekemisen, minkä johdosta A on nostanut B:tä vastaan palkkasaatavia koskevan kanteen.

dd