Yt-menettelyyn liittyvät riidat

Yhteistoimintalakiin liittyen apuamme tarvitaan yleensä tilanteissa, joissa työntekijä vaatii työnantajalta yhteistoimintalain mukaista hyvitystä lain määräysten noudattamatta jättämiseen perustuen. Kyse voi olla esimerkiksi tilanteesta, jossa työntekijä katsoo työnantajan laiminlyöneen joltain osin yt-neuvottelujen kulkuun liittyviä menettelymääräyksiä.

Niin ikään riita voi liittyä tilanteeseen, jossa työntekijä katsoo työnantajan laiminlyöneen yhteistoimintaneuvottelut kokonaan tai päättäneen neuvottelun lopputuloksesta todellisuudessa jo ennen yt-neuvottelujen päättymistä.

Avustamme työnantajia paitsi yhteistoimintalain mukaisiin muutosneuvotteluihin liittyvissä riidoissa, niin myös yhteistoimintamenettelyn läpiviemisessä lain edellyttämällä tavalla.

Esimerkki:

Yhtiö A on käynyt muutosneuvottelut, joiden seurauksena B:n työsopimus on päätetty. B on katsonut, että A on tehnyt päätöksen hänen irtisanomisestaan todellisuudessa jo ennen muutosneuvottelujen päättymistä, ja näin ollen rikkonut yhteistoimintalain mukaisia velvoitteitaan. B:n mukaan A on myös jättänyt käymättä muutosneuvotteluissa riittävästi läpi irtisanomisen vaihtoehtoja, kuten koulutusmahdollisuuksia. Tämän johdosta B on katsonut olleensa oikeutettu yhteistoimintalain mukaiseen mukaiseen hyvitykseen.

A:n näkemyksen mukaan päätöksiä ei ole tehty ennen neuvottelujen päättymistä, eikä vaihtoehtoja ole jätetty käsittelemättä. Koulutusmahdollisuuksia ei ole voitu käydä muutosneuvotteluissa yksityiskohtaisesti lävitse, sillä yhtiössä ei ole ollut tarjolla tehtäviä, joihin kouluttaminen olisi ollut irtisanomisen välttämiseksi mahdollista.


Ota yhteyttä