Yt-menettelyyn liittyvät riidat

Yhteistoimintalakiin liittyen apuamme tarvitaan yleensä tilanteissa, joissa työntekijä vaatii työnantajalta yhteistoimintalain mukaista hyvitystä lain määräysten noudattamatta jättämiseen perustuen. Kyse voi olla esimerkiksi tilanteesta, jossa työntekijä katsoo työnantajan laiminlyöneen joltain osin yt-neuvottelujen kulkuun liittyviä menettelymääräyksiä.

Niin ikään riita voi liittyä tilanteeseen, jossa työntekijä katsoo työnantajan laiminlyöneen yhteistoimintaneuvottelut kokonaan tai päättäneen neuvottelun lopputuloksesta todellisuudessa jo ennen yt-neuvottelujen päättymistä.

Avustamme työnantajia paitsi yhteistoimintamenettelyihin liittyvissä riidoissa, niin myös yhteistoimintamenettelyn läpiviemisessä lain edellyttämällä tavalla.

Esimerkki:

Yhtiö A on käynyt yt-neuvottelut, joiden seurauksena B:n työsopimus on päätetty. B on katsonut, että A on tehnyt päätöksen hänen irtisanomisestaan todellisuudessa jo ennen yhteistoimintaneuvottelujen päättymistä, ja näin ollen rikkonut yhteistoimintalain mukaisia velvoitteitaan. B:n mukaan A on myös jättänyt käymättä yt-neuvotteluissa riittävästi lävitse irtisanomisen vaihtoehtoja, kuten koulutusmahdollisuuksia. Tämän johdosta B on katsonut olleensa oikeutettu yt-lain mukaiseen hyvitykseen.

A:n näkemyksen mukaan päätöksiä ei ole tehty ennen neuvottelujen päättymistä, eikä vaihtoehtoja ole jätetty käsittelemättä. Koulutusmahdollisuuksia ei ole voitu käydä yhteistoimintaneuvotteluissa yksityiskohtaisesti lävitse, sillä yhtiössä ei ole ollut tarjolla tehtäviä, joihin kouluttaminen olisi ollut irtisanomisen välttämiseksi mahdollista.


Ota yhteyttä