Työlainsäädännön määräaikaiset muutokset voimaan 1.4.2020

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja Suomen hallitus ovat sopineet koronakriisiä koskevista väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2020 lukien, ja ovat voimassa 30.6.2020 saakka.

Mikä muuttuu?

Nopeutettu lomautusmenettely

Lakimuutosten johdosta voimaan tulee nopeutettu lomautusprosessi. Mikäli työnantaja kuuluu yhteistoimintalain piiriin, työnantajan on käytävä ennen lomauttamista yhteistoimintaneuvottelut ja annettava työntekijöille yt-lain tai työehtosopimuksen mukaisesti neuvotteluesitys ennen yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä. Tietyin edellytyksin yhteistoimintamenettelystä on mahdollista poiketa, ja päätökset on mahdollista tehdä ilman edeltäviä neuvotteluja (YTL 60§). Yhteistoimintalain mukaan neuvotteluesitys tulee antaa viimeistään 5 päivää ennen neuvottelujen aloittamista. Määräaikaisten lakimuutosten johdosta neuvotteluaika lyhenee 14 päivän tai 6 viikon neuvotteluvelvoitteesta 5 päivään. Neuvottelujen päätteeksi työnantajan tulee antaa lomautettaville työntekijöille ja näiden luottamusmiehille lomautusilmoitus. Normaalin 14 päivän lomautusilmoitusajan sijaan lomautusilmoitus on annettava viimeistään 5 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Lyhennetty ilmoitusaika koskee myös yhteistoimintalain ulkopuolelle jääviä yrityksiä. Näin ollen yritykset, joilla ei ole velvollisuutta käydä yhteistoimintaneuvotteluja, voivat antaa lomautusilmoituksen viimeistään 5 päivää ennen lomautuksen alkamista täytettyään ensin ennakkoselvitykseen ja työntekijöiden kuulemiseen liittyvät velvoitteensa.

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä. Poikkeusmääräysten voimassa ollessa työnantajan on mahdollista lomauttaa myös määräaikainen työntekijä.

Työsopimuksen purkaminen koeajalla

Voimassa olevan työsopimuslain mukaan työsopimus voidaan purkaa koeajan kuluessa molemmin puolin. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Koeajan tarkoituksen liittyessä toisen osapuolen työsuorituksen arviointiin eivät työnantajayritystä koskevat tuotannolliset ja taloudelliset perusteet ole olleet laillisia koeaikapurun perusteita. Poikkeusmääräysten voimaan tullessa työnantajan on kuitenkin mahdollista purkaa työsopimus koeajalla myös taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.

Takaisinottovelvollisuus

Työsopimuslain mukaan työnantajan on tarjottava työtä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla irtisanomalleen TE-toimistossa työnhakijana olevalle entiselle työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä neljän (tai kuuden) kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Lakimuutoksella takaisinottovelvoiteaikaa pidennetään väliaikaisesti 9 kuukauteen.

Mitä on hyvä huomioida?

Edellä mainitut muutokset koskevat vain yksityistä sektoria, ei lainkaan julkista. Muutosten osalta on huomioitava myös se, että alakohtaisissa työehtosopimuksissa voi olla laista poikkeavia määräyksiä, ja mikäli näin on, tulee työnantajan noudattaa työehtosopimuksen määräyksiä lain sijaan.

30.3.2020

Tags: , , , , ,


Ota yhteyttä